معرفی محصول : 

حمل و نقل همواره بعنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه مسئولین به ویژه در کلان شهرها بوده است و ضرورت استفاده از علائم ترافیکی نظیر تابلوهای راهنمایی و رانندگی برکسی پوشیده نیست. 
ولی در برخی موارد، وجود تابلوهای متعدد و گاه نامناسب، علاوه بر ایجاد اختلال در عملکرد رانندگان در تشخیص تابلوهای ترافیکی، منظر شهری را نیز آزار  دهنده میکند. 
مجموعه نواندیشان، فعال در زمینه فروش تجهیزات ترافیکی، انواع تابلو ترافیکی نظیر تابلو راهنمایی و رانندگی، تابلو ترافیکی شبرنگ دار، تابلو ترافیکی گالوانیزه، تابلو جاده ای، تابلو معابر و… را با بهترین کیفیت ساخته شده براساس استانداردهای جهانی، بفروش میرساند.

انواع تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی

شبرنگ تابلوهای ترافیکی :

قسمت اصلی و تخصصی هر تابلو ترافیکی، شبرنگ آن است. به دلیل این که بخشی از سفرها در شب انجـام مـی گـردد بایـد تابلوها نورافشانی شده تا توسط راننده دیده شوند.
 شبرنگ یک ورقه ازجنس PVC می باشدکه درون آن دانـه هـاي شیشه به طور منظم قرار گرفته اند. در اثر برخورد نور اتومبیل به صفحه شبرنگ این نور به کـره شیـشه اي برخورد و به طرف اتومبیل (چشم راننده) برمیگردد و راننده قادر خواهد بـود نوشـتار و پیـام تـابلو را مـشاهده و درك نماید. 
بسته به میزان نور بازتابیده شده ازسطح شبرنگ رده هاي مختلـف شـبرنگ بـا کیفیـت هـاي متفـاوت پدید می آید. در میان شبرنگها رنگ سفید بیشترین بازتاب و قهوه اي کمترین مقـدار و رنـگ مـشکی هـیچ گونـه بازتابی ندارد. 

بدنه تابلوهای گرافیکی:

جنس صفحه علامتهاي ترافیکی دائمی، معمولاً فلزي است اما از پلاستیک و مواد دیگري مانند فیبر و چوب و غیره نیز میتوان استفاده کرد و در حال حاضر، بیشتر از فلز استفاده می شود.
 فلز تـابلو ترافیک متناسـب بـا شـرایط محیطـی و جغرافیایی انتخاب می شود و منظور از شرایط محیطی تقسیم بندي محل نصب تابلو ترافیکی به سه حالت عمده زیر است: جاده برون شهري، جاده شهري و جاده ها و مسیرهاي خاص مثل مترو، پارك ها، شهرك هاي صنعتی و مسکونی.
منظور از شرایط جغرافیایی، آب و هواي محل نصب تابلو ترافیکی و تقسیم آن به حالات خشک و شرجی می باشد.لذا استحکام فوق العـاده زیـادي بـراي فلـز تابلو ترافیک شبرنگ دار نیاز نبوده و با استفاده از ورق فلزي 1 تا 2 میلیمتر استحکام لازم برآورد می شود. 

اتصال در انواع تابلوهای گرافیکی:

در تابلوهاي با ورق ساده (بدون فرم) وسیله اتصال پیچ و مهره است که از سوراخ هاي تعبیه شده بر روي تابلو و پایـه، عبور و محکم می شود. 
دراین حالت ظاهر بودن پیچ بر روي صفحه شبرنگ و همچنـین عـدم امکـان تنظـیم زاویـه نصب تابلو ترافیکی نسبت به محور حرکت، از معایب می باشند.
در تابلوهاي ترافیکی فریم دار زائده اتـصال بوسـیله نقطـه جـوش یـا پرچ به پشت بدنه محکم شده و با استفاده از بست دوتکه اي تابلو به پایه متصل مـی شـود . 
در ایـن حالـت بـر روي صفحه شبرنگ پیچ و اتصالی مشاهده نمی شود و همچنین امکان تنظیم زاویه نصب تابلو نسبت بـه محـور حرکـت وجود دارد.

تصاویر محصول

نمونه پروژه های انجام شده

 
  • پروژه های شهر اصفهان :

نصب تابلوه های درون شهری شهرک سیمرغ

تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی

مشاوره و ارتباط با بخش فروش

ارتباط با مسئول فروش محصول:
  • مهندس هادی گودرزی: 
    تلفن تماس : 03195013131 داخلی 4   –   09132005812                      ایمیل: sale@nhssazeh.ir

بخش های مرتبط